Shënim: Në këtë faqe, ju mund të jepni propozime e sugjerime për përmirësim e ofrimit të shërbimeve publike, ide për zgjidhjen e shqetësimeve komunitare apo investimeve në komunë.